EAES kurz šitia v laparoskopickej chirurgii

Kurz plne obsadený/course fully booked.


Dátum a miesto: 1.-2.decembra 2023, Kongres hotel Centrum, Košice

Cieľová skupina: rezidenti a konzultanti v špecializácii všeobecná chirurgia, gastrointestinálna chirurgia, gynekológia a urológia, so záujmom o laparoskopickú chirurgiu. 

Minimálne požiadavky pre absolvovanie kurzu: asistencia pri laparoskopických zákrokoch, absolvovanie kurzu "Základné zručnosti v laparoskopickej chirurgii".

Maximálny počet účastníkov: 12

Počet tréningových staníc: 6, syntetické modely, kuracie chrbty a krídla

Jazyk kurzu: slovenský (primárny), anglický (sekundárny)

Cieľ kurzu: Demonštrácia, výučba a trénovanie správnych techník intrakorporálneho laparoskopického šitia a uzlenia (jednotlivý a pokračujúci steh, sklzný štvorcový uzol); objasnenie ergonomických princípov a bezpečnostných rizík v laparoskopickej chirurgii. 

Registračné poplatky - slovenskí lekári*

Člen EAES                                         250 €

Nečlen EAES                                      300 €

 

Viac informácií o EAES: www.eaes.eu

 *support v rámci grantuDate and location: 1.-2. December 2023, Congress hotel Centrum, Košice

Target group: residents and consultants in the specialities of general surgery, gastrointestinal surgery, gyneacology and urology who are interested in laparoscopic surgery. 

Minimal suggested skills: assistance at laparoscopic procedures, completion of the course "Basic skills in laparoscopic surgery". 

Maximum number of participants: 12

Number of training stations: 6, synthetic models, chicken wings and backs

Course language: Slovak (primary), English (secondary)

Objectives: To demonstrate, teach and train proper techniques of intracorporeal laparoscopic suturing and knot tying (single and continuous stitch, thumble square knot); to elucidate ergonomic principles and safety risks in laparoscopic surgery. 

Registration fees - foreign surgeons

EAES members:                                          450 €

EAES non-members:                                   500 €

 

More information on EAES: www.eaes.eu


Program


Naši partneriNapísali o nás