EAES kurz základných zručností v laparoskopickej chirurgii

Registrácia otvorená emailom na info@academiamedica.sk Registration open by email at info@academiamedica.sk


Dátum a miesto: 29.-30. novembra 2024, Košice

Cieľová skupina: rezidenti a konzultanti v oblasti všeobecnej chirurgie, gastrointestinálnej chirurgie, gynekológie a urológie so záujmom o laparoskopickú chirurgiu 

Minimálne požiadavky pre účasť: asistencia pri laparoskopických výkonoch

Maximálny počet účastníkov: 12

Výber účastníkov: first come, first served 

Počet tréningových staníc: 6 boxových trenažérov s videoreťazcom, syntetické modely

Jazyk kurzu: slovenský (primárny), anglický (sekundárny)

Cieľ kurzu: demonštrácia, nácvik a tréning správnej techniky základných laparoskopických zručností (navigácia optiky, transfer objektov, vystrihovanie tvaru, aplikácia klipov a endoslučky, manipulácia s endobag, manipulácia s ihlou a sutúrou, intrakorporálny uzol); objasnenie základných princípov laparoskopickej chirurgie, bezpečného vytvorenia pneumoperitonea a rizík spojených s termálnymi poraneniami. 

Registračné poplatky

Členovia EAES:                                                       250 Euro

Nečlenovia EAES:                                                    300 Euro

 

Registrácia otvorená, prosím pošlite email na info@academiamedica.sk uveďte svoje meno priezvisko a pracovisko a my sa Vám ozveme s prihláškou.  

Viac informácií o EAES: www.eaes.eu 

 

 

Date & location: 29.-30. November 2024, Košice

Target group: residents & consultants in the specialities of general surgery, gastrointestinal surgery, gyneacology & urology who are interested in laparoscopic surgery

Minimal suggested skills: assistance at laparoscopic procedures

Number of participants: 12

Selection procedure: first come, first served basis

Number of training stations: 6 box trainers, synthetic models

Course language: Slovak (primary), English (secondary)

Objectives: to demonstrate, teach & train proper techniques of basic laparoscopic skills (camera navigation, object transfer, pattern cutting, clip & endoloop application, endobag manipulation, needle & suture manipulation, intracorporeal knot); to elucidate basic principles of laparoscopic surgery, safe pneumoperitoneum creation & risks of thermal injuries

Registration fees (English speaking course):

EAES members:                                          450 Euro

EAES non-members:                                    500 Euro

 

Registration open, please send an email to info@academiamedica.sk stating your name, surname and workplace and we will get back to you.

 

More information on EAES: www.eaes.eu


Program


Naši partneriNapísali o nás